Polskie Stowarzyszenie
Rusznikarzy i Dystrybutorów Broni
STATUT
Rozdział 1
Postanowienia Ogólne


§ 1

 Stowarzyszenie o nazwie Polskie Stowarzyszenie Rusznikarzy i Dystrybutorów Broni zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem, które ma na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających ujednoliceniu przedsięwzięć osób i podmiotów stowarzyszonych w zakresie prowadzonych działalności gospodarczych dla poprawy ich efektywności wymiany doświadczeń dla reprezentacji i promocji na zewnątrz wspólnych interesów oraz dla zapewnienia możliwości podejmowania wystąpień i działań prawnych wobec organów i instytucji państwowych, samorządowych, podmiotów i organizacji społecznych, gospodarczych oraz osób fizycznych jak również działań o charakterze integrującym środowisko Członków.

§ 2

Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Poznań.

§ 3

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 07 kwietnia 1989r. - Prawo o stowarzyszeniach Dz.U z 2001 r.Nr79 poz.855 tekst jednolity ze zm. i niniejszego Statutu, z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 4

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Aby właśnie realizować swe cele, może ono prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

§ 6

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

§ 7

Stowarzyszenie realizuje cele poprzez:

1. Wielostronne propagowanie działalności prowadzonej przez członków Stowarzyszenia.
2. Współpracę i wzajemną pomoc Członków Stowarzyszenia.
3. Organizowanie doradztwa i pomocy prawnej oraz ekonomicznej dla Członków Stowarzyszenia.
4. Podejmowanie współpracy z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w dziedzinie prowadzonej przez Członków Stowarzyszenia działalności gospodarczej.
5. Podejmowanie inicjatyw i reprezentowanie członków Stowarzyszenia w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz innych postępowaniach o charakterze decyzyjnym dla prowadzonych przez Członków Stowarzyszenia działalności gospodarczych.
6. Podejmowanie uczestnictwa o charakterze doradczym i opiniotwórczym w zakresie procesu tworzenia lub zmiany przepisów prawnych dotyczących działalności Członków Stowarzyszenia.
7. Organizowanie wspólnych przedsięwzięć o charakterze promocyjnym, wystaw, i prezentacji.
8. Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalna, rekreacyjną i towarzyską.
9. Inne działania sprzyjające rozwojowi i realizacji celów statutowych.

§ 8

W celu realizacji zadań statutowych Stowarzyszenie może powoływać inne organizacje w granicach dopuszczalnych prawem.

§ 9


Przy realizacji celów Stowarzyszenie opiera się na  społecznej pracy Członków. Ma jednak prawo zatrudnić pracowników lub zlecić wykonanie określonych czynności osobom i podmiotom spoza Stowarzyszenia.

§ 10

Członkiem Stowarzyszenia może być:

1.Osoba fizyczna (obywatel polski) która prowadzi koncesjonowaną działalność gospodarczą w branży: dystrybucja broni: amunicji, rusznikarstwo, lub jest członkiem zarządu podmiotu gospodarczego zajmującego się  ta działalnością oraz przedstawi rekomendację przynajmniej trzech Członków Stowarzyszenia i złoży deklarację członkowską.
2. Możliwe jest członkostwo wspierające Stowarzyszenie przez osoby prawne.
3. Możliwe członkostwo honorowe.


§ 11

Nabycie członkostwa Stowarzyszenia następuje poprzez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały, oraz po opłaceniu wpisowego.

§ 12


Członkowie Stowarzyszenia są zobowiązani do:

- aktywnego w miarę możliwości uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia.
- dbania o dobre imię Stowarzyszenia.
- przyczyniania się swoją postawą i działalnością do wzrostu i znaczenia Stowarzyszenia.
- przestrzegania postanowień statutu i powszechnie obowiązującego prawa.
- regularnego opłacania składki członkowskiej.
- sumiennego wykonywania działań zleconych przez władze i organy Stowarzyszenia.
- podjęcia sumiennego prowadzenia spraw Stowarzyszenia w zakresie wynikającym z powierzonej funkcji we władzach lub organach - Stowarzyszenia.
- przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, z zachowaniem zasad partnerskiej współpracy oraz poszanowania zasad etyki zawodowej.

§ 13

1. Członek Stowarzyszenia ma prawo brać czynny udział w życiu Stowarzyszenia, a głównie:
- przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze do organów Stowarzyszenia,
- korzystanie z lokalu i majątku Stowarzyszenia - dla realizacji celów Stowarzyszenia.
- posiadanie legitymacji i noszenie odznaki Stowarzyszenia.
- składanie wniosków do władz i organów Stowarzyszenia we wszystkich sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia.
- korzystanie z opieki i doradztwa oraz rekomendacji Stowarzyszenia.
- korzystanie nieodpłatne z pomocy prawnej i organizacyjnej oraz z urządzeń technicznych, będących własnością Stowarzyszenia, a postawionych do dyspozycji Członków Stowarzyszenia.
2. Członkostwo wspierające możliwe jest poprzez złożenie stosownego pisemnego oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia , który  podejmuje w tym zakresie uchwałę.
W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego.
Członkowie wspierający ustalają z Zarządem formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia.
3. Członkostwo Honorowe Stowarzyszenia może zostać nadane uchwałą Walnego Zgromadzenia osobom i podmiotom w tym osobom prawnym w uznaniu szczególnych zasług dla Stowarzyszenia.

§ 14

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia w formie uchwały następuje poprzez:

1. Rezygnację ustną lub pisemną złożona na ręce Zarządu, lub na skutek śmierci Członka.
2. Wykluczenie przez Zarząd może nastąpić za:
- działalność sprzeczną ze Statutem oraz uchwałami władz i organów Stowarzyszenia.
- zaleganie z zapłatą składki członkowskiej przez 3 pełne okresy lub nie wykonywanie wspierania przez członka wspierającego w umówionym terminie.
- utratę praw obywatelskich w wyniku prawomocnego orzeczenia Sądu.
- utratę koncesji i lub zaprzestanie działalności gospodarczej o której mowa w &10 Statutu.
- utratę członkostwa w zarządzie osoby prawnej o której mowa w &10.

§ 15

Od uchwały w przedmiocie wykluczenia Członkowi przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od doręczenia uchwały o wykluczeniu. Odwołanie składa się za pośrednictwem Zarządu.
Od uchwały Walnego Zgromadzenia Członków przysługuje zainteresowanemu skierowanie na drogę postępowania sądowego w terminie 14 dni w formie pisemnej.

§ 16

Stowarzyszenie ma prawo używać odznaki i godła, pieczęci, które pozostają pod ochroną prawa.    Rozdział II
Władze i organy Stowarzyszenia

§ 17

1. Władzą Stowarzyszenia jest  Walne Zgromadzenie Członków.
2. Organami Stowarzyszenia są:
-Zarząd
- Komisja Rewizyjna

§ 18

Kadencja organów Stowarzyszenia trwa 3 lata.

§ 19

Uchwały władzy i organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków, władz i organów Stowarzyszenia, o ile dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

§ 20

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
1. Walne Zgromadzenie zwołuje przynajmniej jeden raz w roku Zarząd, w celach sprawozdawczych w pierwszym kwartale roku kalendarzowego.
2. Walne Zgromadzenie Członków może być zwołane na pisemny uzasadniony wniosek
- Komisji Rewizyjnej
- co najmniej 1/3 członków
Zwołanie to musi nastąpić w terminie dwóch miesięcy od daty wpływu wniosku.
3. Zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków dokonuje Zarząd powiadamiając wszystkich członków pisemnie o jego terminach, miejscu, porządku obrad na co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
4. W Walnym Zgromadzeniu powinna uczestniczyć co najmniej połowa Członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie. W drugim terminie Walne Zgromadzenie może skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.
5. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć Członkowie, Członkowie wspierający z prawem głosu, oraz zaproszeni goście, którzy posiadają jedynie głos doradczy.
Każdy Członek posiada jeden głos.
6. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
a. uchwalenie programu działalności Stowarzyszenia.
b. uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.
c. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
d. udzielanie absolutorium Zarządowi.
e. wybór Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej w głosowaniu tajnym.
f. uchwalenie zmian statutu.
g. podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Zarząd innych organizacji.
h. podjęcie uchwały w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia.
i. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, wniesionych przez Członków Stowarzyszenia.
j. rozpatrywanie skarg Członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu.
k. ustalanie wysokości oraz sposobu i terminu opłacania składek członkowskich oraz wpisowego, zawierania porozumień co do wsparcia przez Członków wspierających.
l. nadawanie Członkostwa Honorowego oraz wnioskowanie o przyznanie wyróżnień i odznaczeń państwowych.
7. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów.
8. Zmiana Statutu, odwołanie członka lub członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz  rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga kwalifikowanej większości 50% - 1 głos przy obecności co najmniej połowy członków w pierwszym terminie i bez względu na liczbę członków w drugim terminie.


§ 21

Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczym Stowarzyszenia i kieruje bieżącą pracą.
1. Zarząd składa się z 5 członków, w tym:
a. Prezesa.
b. Dwóch Wiceprezesów.
c. Skarbnika.
d. Sekretarza.
2. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.
3. Do kompetencji Zarządu należy miedzy innymi :
a. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia.
b. przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie Członków Stowarzyszenia, oraz członków wspierających.
c. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
d. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków.
e. wszelkie inne działania nie zastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia Komisji Rewizyjnej.
f. delegowanie Członków do reprezentowania Stowarzyszenia w ściśle określonych sprawach.
4. Zarząd podejmuje decyzje i uchwały zwykła większością  głosów. Przy obecności co najmniej trzech Członków Zarządu.
5. Zarząd prowadzi dokumentację spraw Stowarzyszenia, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
6. Zarząd jest zobowiązany przynajmniej raz do roku złożyć sprawozdanie z działalności Walnemu Zgromadzeniu Członków.
7. Zarząd jest zobowiązany umożliwić prace Komisji Rewizyjnej  w zakresie jej kompetencji, poprzez umożliwienie dostępu do dokumentacji oraz zapewnienie środków technicznych.
8. Stowarzyszenie reprezentowane jest przez dwóch Członków Zarządu działających łącznie. 

§ 22

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia powołanym spośród Członków.
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób:
a. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
b. Dwóch Członków.
2. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym zebraniu po wyborach.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy :
a. kontrola bieżącej pracy Zarządu.
b. występowanie do Zarządu o zwołanie Walnego Zgromadzenia
4. Komisja Rewizyjna prowadzi dokumentację realizacji jej prac.

§ 23

W  przypadku zmniejszenia się składu organów Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji w drodze kooptacji może nastąpić uzupełnienie ich składu.
Kooptacji dokonują członkowie organu, który uległ zmniejszeniu spośród członków uprzednio kandydujących do tych organów wg. uzyskanej liczby głosów. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu. 
 Majątek Stowarzyszenia

§ 24
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, spadków, zapisów, darowizn, dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej.
2. Zarząd zarządza majątkiem i funduszami Stowarzyszenia.
3. W sprawach finansowych i majątkowych dla skuteczności reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz, skutecznego zaciągania zobowiązań i nabywania uprawnień wymagane jest złożenie stosownych oświadczeń woli łącznie przez Prezesa i Skarbnika.

§ 25

1. Stowarzyszenie może być  rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków, oraz w innych przypadkach przewidzianych przez prawo.
2. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa sposób jego likwidacji i przeznaczenia majątku i funduszy.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają inne właściwe przepisy powszechnie obowiązujące.